اكتشف الجديد دخول
انا ممنون لبو نونه ابونونه حلوه عيونه

ظيرف الطول لقيته على عيونه توليته

انا ممنون لبو نونه ابونونه حلوه عيونه

سوليهفا مزيونه كل الناس يحبونه

انا ممنون لبونونه ابونونه حلوه عيونه