اكتشف الجديد دخول
حبیب قلبی وحیاتی اسأل علیک و أریدک

صدقنی قلبی نسیته ویاک و ایدی بیدک

یاویلی منک یاویل...یامسهرنی وطال اللیل

ماعندی غیرک حبیبی بس انت اغلی امنیاتی.......

حبیب عمری انت وحدک .ما لی بالدنیا بعدک

اکثر من الروح اودک.بس لک قلبی یمیل...

........

حبیب عمری وزمانی...واشواقی کلها وحنانی...ماأریدانسان ثانی...

غیرک انت مستحیل.....