اكتشف الجديد دخول
حمامن یغنی علی راسی فنی شجانی و حنی و انا فی حسوفه و هیض غرامی نواح الحمامی جروحی جدامی بالفواد عوفه و عینی همیله شرات المخیله جری الدمع منها سرع هطوفه لنظرات خلی انا مشتعلی و شوفه یسلی و سده کلوفه سبانی و داده و الفواد زاده و قلبی مراده یبا بیشوفه حسین الدلالی فرید الجمالی . لا له مثالی قلیله و صوفه جدیله مدنی و حیله یرن و نقش محنی زهت به کفوفه و عینه ثلیله و خشمه سلیله و خده شلیله بروق زفوفه و ریقه مدام و ینعش عظامی شفا کل ظامی رحیق یدوفه و کشح سلیبی نعیم البیبی و خصر حبیبی تعلت ردوفه و عود لیانی شری الخیزرانی حسین المعانی ملیه طروفه و لا ینصخابه لطیف الجنابه و انا فی طلابه احید معروفه و یرحم متیم به الحب تیم و کنه یتیم رمت به ظروفه رمانی زمانی بحب الغوانی و هو ما رحمنی و لا فیه خوفه یواعد و یخلف و لا عاد ینصف و انا یوم یحلف قبلت محلوفه اصدق مقاله و ارضی بخیاله و لا ابغی بداله بعد قط توبه