اكتشف الجديد دخول
ذوب وتفطر یا قلیبی حیل ویاک

ون وتحسر عل گصر وخلاک

اه یا سلیمه اه یا نعیمه

نامت کلوب الناس کابی شی نیمه

حنی علیه شوفینی بیا حال

لا لفت بیا وخلانی بیا حال

اه یا سلیمه اه یا نعیمه

نامت کلوب الناس قلبی شی نیمه

قلبك یا بذات حن عاذلی وما حن

راحن حرامات یا وسفه عل الایام

اه یا سلیمه اه یا نعیمه

نامت کلوب الناس

قلبی شی نیمه